ریاضی صنف هفتم

نسخه پی دی اف (PDF) کتاب درسی ریاضی صنف هفتم را از اینجا دانلود کنید.

فصل اول : سِت یا مجموعه‌ها

درس اول: سِت‌ها(مجموعه‌ها) و طریقه نوشتن شان. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس اول: مجموعه‌های (سِت‌های) معادل و مساوی. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس اول: زیر مجموعه‌ها(سِت‌‌های فرعی). برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس اول: تقاطع مجموعه‌ها(سِت‌‌ها). برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس اول: تقاطع مجموعه‌ها(سِت‌‌ها) مثال. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس دوم: اتحاد و تفاضل سِت‌ها(مجموعه‌ها). برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوم: حل تمرین های درس یک و دو. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوم: حل تمرین های درس یک و دو. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوم: حل تمرین های درس یک و دو. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس سوم: سِت‌های عمومی- متناهی و نامتناهی. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس سوم: حل تمرین های فصل اول. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس سوم: حل تمرین های فصل اول - دو. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

فصل دوم : مجموعه‌ اعداد در ریاضی

درس چهارم: مجموعه اعداد در ریاضی. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس چهارم: مجموعه اعداد در ریاضی دو. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس چهارم: مجموعه اعداد در ریاضی سه. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید. 

درس پنجم: تعریف اعداد توان دار. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس پنجم: محاسبه اعداد توان دار. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس پنجم: محاسبه اعداد توان دار دو. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس ششم: روش عدد نویسی علمی. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس ششم: روش عدد نویسی علمی. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

حل تمرینهای درس: حل تمرین - یک. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه حل تمرینهای درس - دو : برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه حل تمرینهای درس - سه : برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه حل تمرینهای درس - چهار : برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس هفتم: تجزیه و محاسبه جذر. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس هفتم: تجزیه و محاسبه جذر-دو. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس هفتم: تجزیه و محاسبه جذر- سه. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

حل تمرینهای فصل دوم : حل تمرین - یک. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه حل تمرینهای فصل دوم - دو : برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه حل تمرینهای فصل دوم - سه : برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه حل تمرینهای فصل دوم - چهار : برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه حل تمرینهای فصل دوم - پنج : برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه حل تمرینهای فصل دوم - شش : برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

 فصل سوم : مجموعه اعداد تام(صحیح)

درس هشتم: تعریف ومحاسبه اعداد تام(صحیح). برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس هشتم :ساده کردن علامت های اعداد تام : برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس هشتم :جمع و تفریق اعداد تام : برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه دارد...

 

Go to top